Ot­te æl­dre dø­de ef­ter strøms­vigt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ot­te be­bo­e­re på et ple­je­hjem uden strøm i den ame­ri­kan­ske del­stat Fl­o­ri­da har mi­stet li­vet som føl­ge af or­ka­nen Ir­mas hær­gen. Ple­je­hjems­be­bo­er­ne er til­sy­ne­la­den­de dø­de på grund af den hø­je var­me, ef­ter at kli­maan­læg­get på ple­je­hjem­met gik i styk­ker. Episo­den ska­ber frygt for, at fle­re af Fl­o­ri­das 4 mio. pen­sio­ni­ster kan kom­me i fa­re som føl­ge af strøms­vigt. Fl­o­ri­das gu­ver­nør, Ri­ck Scott, har ef­ter de ot­te døds­fald bedt red­nings­ar­bej­de­re om at un­der­sø­ge si­tu­a­tio­nen i del­sta­tens ple­je­hjem. Der-

USA:

med har or­ka­nen, der er blandt de kraf­tig­ste storme no­gen­sin­de re­gi­stre­ret i At­lan­ter­ha­vet, ko­stet op mod 70 per­so­ner li­vet sam­let set. Mindst 29 er dø­de i Fl­o­ri­da og nær­lig­gen­de del­sta­ter, ef­ter at Ir­ma gik i land søn­dag som en ka­te­go­ri 4-or­kan med 215 ki­lo­me­ter i ti­men. Der­u­d­over er om­kring 4,3 mio. hjem ons­dag uden strøm, skri­ver Reu­ters. Det sva­rer til, at 9 mio. ind­byg­ge­re in­gen elek­tri­ci­tet har. I Ca­ri­bi­en me­nes mel­lem 37 og 43 at ha­ve mi­stet li­vet. Fle­re øer blev fuld­stæn­digt øde­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.