Bort­ført finsk kvin­de er fri­gi­vet

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den sven­ske nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tion Ope­ra­tion Mer­cy op­ly­ser til det fin­ske nyheds­bu­reau FNB, at en kvin­de, som blev bort­ført, da hun ar­bej­de­de for nød­hjælps­grup­pen i Af­g­ha­ni­stan, er ble­vet fri­gi­vet. Or­ga­ni­sa­tio­nen er end­nu ik­ke i stand til at op­ly­se no­get klart om kvin­dens

Af­g­ha­ni­stan:

hel­bredstil­stand. Den fin­ske nød­hjælps­ar­bej­der blev bort­ført i Ka­bul i slut­nin­gen af maj. Hen­des kol­le­ga, en tysk kvin­de, og en lo­kal sik­ker­heds­vagt blev dræbt. Bort­fø­rel­ser fo­re­kom­mer hyp­pigt i Af­g­ha­ni­stan. De fle­ste ram­mer af­g­han­ske fa­mi­li­er, som af­kræ­ves lø­se­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.