Sal­ling Bank ud­dy­ber for­vent­nin­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sal­ling Bank ud­dy­ber de re­sul­ta­ter, ban­ken for­ven­ter at op­nå i år. Det sker i for­bin­del­se med ban­kens lan­ce­ring af et salg af nye ak­tier torsdag. Hidtil har ban­ken ud­meldt, at den reg­ner med en ba­si­sind­tje­ning, alt­så re­sul­ta­tet før kurs­re­gu­le­rin­ger, nedskriv­nin­ger og skat, på mel­lem 48 og 52 mio. kr. – et fald fra 55,5 mio. kr. i 2016. Den for­vent­ning fast­hol­des, men Sal­ling Bank for­tæl­ler bl.a. der­u­d­over, at der vil væ­re la­ve­re nedskriv­nin­ger end sid­ste år, hvis konjunk­tur­for­hol­de­ne i den dan­ske øko­no­mi hol­der året ud. Li­ge­le­des vil kurs­re­gu­le­rin­ger­ne for 2017 væ­re på ni­veau med 2016, hvis mar­keds­ren­ten fort­sæt­ter på uæn­dret ni­veau, og ud­vik­lin­gen i ak­tie­kur­ser fort­sæt­ter.

Ban­ker:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.