Let­ba­ne­tog stød­te sam­men med en bil i Aar­hus

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Et af Aar­hus Let­ba­nes nye tog stød­te torsdag ef­ter­mid­dag sam­men med en per­son­bil.

Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti til Jyl­lands-Po­sten.Uhel­det ske­te i kryd­set mel­lem Ran­der­s­vej og Ven­ne­lyst Bou­le­vard om­kring klok­ken 15.

»Kø­re­tø­jet var ved at fo­re­ta­ge et ven­stresving, men vi ved end­nu ik­ke, præ­cist hvad der før­te til

Ulyk­ke:

sam­men­stø­det,« si­ger vagt­che­fen. In­gen per­so­ner er kom­met til ska­de i for­bin­del­se med sam­men­stø­det, op­ly­ser po­li­ti­et.

Aar­hus Let­ba­ne har be­kræf­tet sam­men­stø­det, men har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Let­ba­ne­to­ge­ne er ved at bli­ve te­stet frem mod åb­nin­gen den 23. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.