Støj stop­per byg­ge­pla­ner

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Der er i den grad gang i ud­styk­nin­gen af grun­de i Skan­der­borg Kom­mu­ne, men der er dog ste­der, hvor der ik­ke skal byg­ges. Det gæl­der for Præst­brovej i Sko­v­by og ved Kor­s­vej­en i Skan­der­borg.

Det er støjpro­ble­mer, der med sik­ker­hed stop­per ud­styk­nin­gen i Sko­v­by og sand­syn­lig­vis stop­per ud­styk­nin­gen i Skan­der­borg. Og det er Mil­jø- og pla­n­ud­val­get, der træk­ker i hånd­brem­sen.

»I Sko­v­by vil­le de nye grun­de kom­me til at lig­ge me­get tæt på Sko­v­by Møb­ler, og støj­må­lin­ger her­fra vi­ser, at støj­græn­ser­ne ik­ke vil kun­ne bli­ve over­holdt i for­hold til de

Skan­der­borg:

hu­se, der var plan­lagt op­ført. Der­for fjer­ner vi mu­lig­he­den for at byg­ge be­bo­el­se her,« si­ger Claus Lei­ck (SF), for­mand for Mil­jø- og pla­n­ud­val­get. De plan­lag­te ud­styk­nin­ger ved Kor­s­vej­en lig­ger me­get tæt på mo­tor­vej­en, li­ge­som der er støj­ge­ner fra blandt an­det jer­n­ba­nen. Det fir­ma, der vil op­fø­re cir­ka 60 lej­lig­he­der og cir­ka 45 ræk­ke­hu­se på om­rå­det, har fo­re­slå­et at byg­ge støj­dæmp­nin­gen ind i bo­li­ger­ne.

»Men den løs­ning tror vi ik­ke på. Det på­gæl­den­de fir­ma kan kom­me med an­dre for­slag, men jeg har svært ved at se en løs­ning,« si­ger Claus Lei­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.