Rej­se­gil­de på Ma­ri­en­hof­f­sko­len

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ma­ri­en­hof­f­sko­len er ved at bli­ve renove­ret, op­da­te­ret og ener­gi­renove­ret. Byg­ge­ar­bej­det skal sik­re de fy­si­ske ram­mer et om­fat­ten­de kva­li­tetsløft. Sam­ti­dig til­pas­ses de fy­si­ske ram­mer til fol­ke­sko­lere­for­mens krav. Des­u­den renove­res de tek­ni­ske an­læg og de ek­si­ste­ren­de fa­ca­der ud­skif­tes. Des­u­den ud­vi­des sko­len med 500 kvm.

Byg­ge­ri­et er nu nå­et til en vig­tig milepæl, og pro­jek­tet fejres med et rej­se­gil­de 18. sep­tem­ber kl. 12.30 i sko­le­går­den. Her vil for­man­den for fa­mi­lie og in­sti­tu­tions­ud­val­get Per Zeid­ler, skole­le­der Bir­git­te Ager­snap og sko­lens børn del­ta­ge i fejrin­gen. Renove­ring og om­byg­ning af Ma­ri­en­hof­f­sko­len for­ven­tes at væ­re fær­dig til for­å­ret.

Ry­om­gård:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.