Mu­sisk net­værk

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Net­værk er ti­dens ko­de­ord, og­så for mu­i­ske­re. Be­tyd­nin­gen af det kan lørdag kl. 19.30 op­le­ves på Non-spa­ce i Ro­sens­ga­de 11, hvor AUT – Aar­hus Un­ge To­ne­kunst­ne­re – har sam­let en flok un­ge dan­ske og fran­ske mu­si­ke­re i pro­jek­tet ” En­tre deux mers” – “Mel­lem to ha­ve” – som vil ar­bej­de med sam­men­hæn­gen mel­lem ny kom­po­si­tions­mu­sik og im­pro­vi­sa­tion. En­sem­b­le Pe­gasus vil med eg­ne ord »es­kor­te­re pu­bli­kum gen­nem he­le kon­cer­ten og præ­sen­te­re det for mu­sik og lyd, som rum­li­ge fy­si­ske fæ­no­me­ner«. Fra Dan­mark med­vir­ker An­na Jal­ving på vi­o­lin og Fre­de­rik Sak­ham på kon­tra­bas.

Kon­cert:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.