Skan­da­le ud­lø­ste re­ge­rings­kri­se – nu er der ud­skre­vet valg

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Stats­mi­ni­ster, Bjar­ni Be­ne­dikt­s­son, har ud­skre­vet valg, ef­ter at et ko­a­li­tions­par­ti har for­ladt re­ge­rin­gen. Val­get vil bli­ve holdt i novem­ber. Det sker, godt et år ef­ter at islæn­din­ge­ne se­ne­st skul­le i stem­me­bok­se­ne. Re­ge­rings­kri­sen blev ud­løst sent tors­dag. Her be­slut­te­de et af de tre ko­a­li­tions­par­ti­er i re­ge­rin­gen, Lys Frem­tid, nem­lig at træk­ke sig fra samar-

Island:

bej­det. Der­med hav­de re­ge­rin­gen mi­stet sit fler­tal i par­la­men­tet. Lys Frem­tid har truk­ket sig ef­ter en skan­da­le, der in­vol­ve­rer Be­ne­dikt­s­sons far og en pæ­do­fil­i­dømt mand. Par­ti­et be­skyl­der stats­mi­ni­ster Be­ne­dikt­s­son for ik­ke at ha­ve in­for­me­ret re­ge­rin­gen om, at fa­ren hav­de støt­tet en pæ­do­fil­i­dømt mands for­søg på at få en ren straf­fe­at­test.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.