I Dan­mark be­ta­ler bor­ger­ne me­re li­cens end i al­le an­dre EU-lan­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Dan­mark er det EUland, hvor bor­ger­ne be­ta­ler mest i li­cens. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se over de eu­ro­pæ­i­ske lan­des li­cens­opkræv­nin­ger, skri­ver Me­di­aWatch. Selv om Schweiz top­per li­sten, så ind­ta­ger Dan­mark al­li­ge­vel før­ste­plad­sen, for­di ”Tob­lero­ne-lan­det” ik­ke er med­lem af EU. I Schweiz be­tal­te bor­ger­ne 414 mio. eu­ro i li­cens år­ligt i 2016, hvil­ket sva­rer til 3.080 kr.

Li­cens:

pr. ind­byg­ger. I Dan­mark be­tal­te vi sam­me år 333 mio. eu­ro, sva­ren­de til om­trent 2.500 kr. pr. ind­byg­ger. Op­gø­rel­sen vi­ser, at der ge­ne­relt be­ta­les højst li­cens i små lan­de med hø­je gen­nem­snit­sind­kom­ster. Ef­ter Dan­mark føl­ger så­le­des Nor­ge, Østrig og Sve­ri­ge. I Dan­mark teg­ner, iføl­ge Me­di­aWatch, et po­li­tisk fler­tal sig for, at li­cens i frem­ti­den skal be­ta­les via skat­te­bil­let­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.