Over­skud i TK De­ve­l­op­ment

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Regn­skab: TK De­ve­l­op­ment, der tje­ner si­ne pen­ge på at ud­vik­le og eje ejen­dom­me, kom­mer ud af årets før­ste halv­del med et over­skud på 7,1 mio. kr. mod et mi­nus på 9,8 mio. kr. i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Det vi­ser regn­ska­bet for pe­ri­o­den fe­bru­ar-juli. Virk­som­he­den har i før­ste halv­del af regn­skabsår­et af­le­ve­ret et pro­jekt i den sven­ske by Oskars­hamn samt stør­ste­delen af bo­lig­pro­jek­tet Ame­ri­ka Ha­ve i Kø­ben­havn. Der­u­d­over har TK De­ve­l­op­ment af­le­ve­ret den før­ste af tre eta­per på et byg­ge­pro­jekt i Kø­ge, men her er det dog lø­bet ind i pro­ble­mer, da en en­tre­pre­nør for ny­lig er gå­et kon­kurs. TK De­ve­l­op­ment iværk­sat­te i slut­nin­gen af 2015 en ny stra­te­gi, så det i frem­ti­den ude­luk­ken­de vil sat­se på at ud­vik­le ejen­doms­pro­jek­ter og ik­ke læn­ge­re vil eje ejen­dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.