Ni­els Due Jen­sen er æresa­lum­ne

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I for­bin­del­se med års­fe­sten på Aar­hus Uni­ver­si­tet blev tid­li­ge­re kon­cer­n­chef i Grund­fos Ni­els Due Jen­sen ud­nævnt som årets æresa­lum­ne 2017. Pri­sen blev indstif­tet i 2008 i for­bin­del­se med uni­ver­si­te­tets 80-års ju­bilæum og gi­ves til en kan­di­dat fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, som »på sær­lig im­po­ne­ren­de vis har skabt po­si­tiv op­mærk­som­hed om­kring uni­ver­si­te­tet«. Mod­ta­ge­ren skal væ­re en per­son, der gen­nem sit vir­ke har bi­dra­get sær­ligt til det na­tio­na­le el­ler in­ter­na­tio­na­le sam­fund. Tid­li­ge­re æresa­lum­ner er kron­prins Fre­de­rik og tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen.

Uni­ver­si­te­tet:

Ni­els Due Jen­sen di­mit­te­re­de i 1971 som in­ge­ni­ør fra Aar­hus Tek­ni­kum. I 1977 over­tog han an­sva­ret for Grund­fos ef­ter sin far og var frem til 2003 pum­pe­kon­cer­nens øver­ste dag­li­ge le­der, hvor­ef­ter han fort­sat­te som kon­cer­n­be­sty­rel­ses­for­mand i Grund­fos Hol­ding A/S. Forsk­ning og ud­vik­ling har spil­let en cen­tral rol­le i ud­vik­lin­gen af Grund­fos, og der har i åre­nes løb væ­ret et tæt sam­ar­bej­de mel­lem virk­som­he­den og Aar­hus Uni­ver­si­tet. Grund­fos, der har ba­se i Bjer­ring­bro, har i dag om­kring 18.000 me­d­ar­bej­de­re for­delt i 55 lan­de og en om­sæt­ning på 2,4 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.