Bud­get­for­hand­lin­ger ud­sat

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det lyk­ke­des ik­ke by­rå­dets par­ti­er at få en­der­ne til at nå sam­men un­der for­hand­lin­ger om Skan­der­borg Kom­mu­nes kom­men­de bud­get tors­dag. Par­ti­er­ne hav­de dog på for­hånd af­talt en for­hand­lings­run­de igen på tirs­dag, hvor af­ta­len for­ven­tes at fal­de på plads. Po­li­ti­ker­ne har i år fle­re

Skan­der­borg:

pen­ge til nye ini­ti­a­ti­ver, da kom­mu­nens tek­ni­ske bud­get vi­ser et rå­de­rum på ca. 30 mio. kr. til nye til­tag. Bag­grun­den for den po­si­ti­ve øko­no­mi er især øge­de skat­te­ind­tæg­ter samt øko­no­mi­af­ta­len mel­lem KL og re­ge­rin­gen.

Af­ta­len gi­ver Skan­der­borg Kom­mu­ne 15 mio. ek­stra i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.