DF øn­sker tørklæ­de­for­bud

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Da re­ge­rin­gen fre­dag med­del­te, at den øn­sker et bur­ka­for­bud, lød der et krav fra Dansk Fol­ke­par­ti om at gå skrid­tet vi­de­re og for­by­de mus­lim­ske tørklæ­der. I før­ste om­gang vil par­ti­et arbejde for et for­bud i sko­ler­ne, si­ger DF’s ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer, Mar­tin Hen­rik­sen. Han me­ner ik­ke, at børn kan over­skue, »hvil­ket mar­kant, po­li­tisk og re­li­gi­øst sym­bol et tørklæ­de rent fak­tisk er«. Ven­stre har ud­talt, at man ik­ke går ind for et tørklæ­de­for­bud. Det sam­me har De Kon­ser­va­ti­ve, Li­be­ral Al­li­an­ce og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Fol­ke­sko­le­e­le­ver:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.