Ad­var­sel mod min­dre kon­trol af drik­ke­vand

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Bor­in­ger: Den 27. ok­to­ber træ­der nye reg­ler i kraft, der be­ty­der, at min­dre drik­ke­vands­bor­in­ger ik­ke skal kon­trol­le­res af myn­dig­he­der­ne. I ste­det kan bor­ge­re selv te­ste. Men det kom­mer de højst sand­syn­ligt ik­ke til, si­ger fle­re eks­per­ter til fag­bla­det In­ge­ni­ø­ren. Iføl­ge In­ge­ni­ø­ren be­ty­der en ny drik­ke­vands­be­kendt­gø­rel­se, at bor­in­ger, der gi­ver min­dre end 10.000 li­ter vand i døg­net, er fri­ta­get for kon­trol. »Kom­mu­nens ene­ste an­svar er, at den hvert fem­te år skal la­ve en vej­led­ning i, at bor­ger­ne med for­del kan fo­re­ta­ge en så­dan ana­ly­se,« si­ger Wal­ter Brüsch, ge­o­log ved Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, til In­ge­ni­ø­ren. Om­kring 400.000 men­ne­sker får vand fra så­dan­ne min­dre bor­in­ger, og tid­li­ge­re kon­trol­ler har vist, at det of­te er i de min­dre an­læg, der er pro­ble­mer med kva­li­te­ten af drik­ke­van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.