Pa­pe vil fjer­ne for­æl­del­ses­frist i over­grebs­sa­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Børn: Ger­nings­mænd til seksu­el­le over­greb mod børn skal kun­ne straf­fes, så læn­ge de le­ver. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) vil med en ny lov­pak­ke øge ret­fær­dig­he­den for børn, der er ble­vet mis­brugt seksu­elt. Der­for fo­re­slår han, at for­æl­del­ses­fri­sten for stra­fansvar op­hæ­ves. »Vi har en for­plig­tel­se til at sik­re, at of­re­ne for dis­se for­fær­de­li­ge for­bry­del­ser op­le­ver en stør­re grad af ret­fær­dig­hed i de­res mø­de med rets­sy­ste­met,« ud­ta­ler Sø­ren Pa­pe i en skrift­lig kom­men­tar. For­man­den for Ad­vo­ka­t­rå­dets straf­fe­rets­ud­valg, Ka­ro­li­ne Nor­mann, ad­va­rer mod at af­skaf­fe for­æl­del­ses­fri­sten, for­di det kan be­ty­de fle­re for­ker­te af­gø­rel­ser ved dom­sto­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.