Mistænkt ef­ter nat­klu­ban­greb er løsladt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tyr­ki­et: En 42-årig mand, som Tyr­ki­et har be­gæ­ret ud­le­ve­ret fra Dan­mark ef­ter et an­greb på en nat­klub, er ble­vet løsladt, op­ly­ser hans for­sva­rer, Michael Juul Erik­sen. »Rigs­ad­vo­ka­ten har be­slut­tet, at han ik­ke kan ud­le­ve­res til Tyr­ki­et, og der­for er han ble­vet løsladt,« si­ger han. Man­den, der er bo­sat i Vej­le, har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den 19. juli, ef­ter at Tyr­ki­et bad om at få ham ud­le­ve­ret. De tyr­ki­ske myn­dig­he­der mistæn­ker ham for at ha­ve skaf­fet de vå­ben, der blev brugt ved et an­greb på nat­klub­ben Re­i­na i Istan­bul nytår­s­af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.