24 ti­mers løb for ud­sat­te børn

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Syd­djurs: Tors­dag og fre­dag går Tir­strup Idræt­s­ef­ter­sko­le tra­di­tio­nen tro all in på Sko­ler­nes Mo­tions­dag og sen­der ele­ver og læ­re­re ud på det be­røm­te og be­ryg­te­de 24ti­mers mo­tions­løb. Det kræ­ver plan­læg­ning og er en ek­strem styr­ke- og ud­hol­den­heds­prø­ve for ele­ver­ne.

Un­der de 24 ti­mer skal de 115 ele­ver gen­nem­fø­re så man­ge ki­lo­me­ter som mu­ligt. Må­let er, at al­le som mini­mum når ma­ra­ton­di­stan­cen, 42,195 ki­lo­me­ter, og der­u­d­over få man­ge med i ”klub 100”. Ele­ver­ne skal selv plan­læg­ge, hvor­når de lø­ber, spi­ser og sover for at få flest ki­lo­me­ter ud af de 24 ti­mer. Sam­ti­dig med at ele­ver­ne lø­ber, sam­ler de ind til hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen Bør­ne­hjælps­da­gen.

»Fra sko­lens si­de vil vi ger­ne gø­re en god ger­ning, som sam­ti­dig er med til at mo­ti­ve­re ele­ver­ne til at lø­be end­nu læn­ge­re. Ele­ver­ne i 24-ti­mer­sløbs­ud­val­get har valgt, at der skal sam­les pen­ge ind til hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen Bør­ne­hjælps­da­gen, for­di de øn­sker at støt­te ud­sat­te børn og un­ge, og de øn­sker, at det skal væ­re en or­ga­ni­sa­tion, som hjæl­per børn og un­ge her, hvor vi er,« for­tæl­ler Mat­hi­as Mu­sto­nen Schjødt, der er én af de læ­rer, der ko­or­di­ne­rer lø­bet. Kon­cep­tet er, at ele­ver­ne selv skal fin­de én el­ler fle­re sponso­rer, som vil støt­te dem med et be­løb pr. ki­lo­me­ter, de gen­nem­fø­rer.

Sid­ste år løb ele­ver­ne til­sam­men 6.612 ki­lo­me­ter, og ind­sam­le­de i alt 67.000 kr. Fle­re ele­ver går og­så må­l­ret­tet ef­ter at slå den in­di­vi­du­el­le re­kord på 123,7 ki­lo­me­ter. Den blev sat af Sø­ren Rø­mer sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.