25 år med lap på lap i Had­sten

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Favrskov: »Det er fæl­les­skab, in­spira­tion og det so­ci­a­le, der får os til at væ­re med­lem af Had­sten Pat­chwork For­e­ning,« for­tæl­ler Han­ne Chri­sten­sen, for­mand i me­re end 20 år.

Det var Ka­ren Pal­le­sen, der var pri­mus mo­tor for 25 år si­den. I we­e­ken­den den 14. og 15. ok­to­ber fejrer for­e­nin­gens 34 med­lem­mer ju­bilæ­et i Sløj­fen i Had­sten med tom­bo­la, bo­der fra Had­stens de­tail­han­del og en ju­bilæums­ud­stil­ling. Med­lem­mer­ne mø­des den sid­ste ons­dag i må­ne­den i ca­fe­te­ri­a­et i Had­sten Sund­heds­cen­ter og hvor­for nu det? »Det er ska­ber­trang. Som­me ti­der kan vi slet ik­ke stop­pe, vi la­ver pat­chwork af nyind­købt stof el­ler skjor­ter, og selv­om du la­ver det med sam­me grund­tan­ke, så er det al­tid for­skel­ligt, det vi la­ver. Hvor har du mu­lig­he­den for at la­ve no­get unikt?« for­kla­rer Han­ne Chri­sten­sen og næv­ner sen­ge­tæp­per, gry­delap­per, æsker og nå­le­pu­der som et ek­sem­pel på pat­chwork, man la­ver i for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.