Fær­re pas­sa­ge­rer i Kø­ben­havn

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I sep­tem­ber rej­ste næ­sten 2,7 mio. pas­sa­ge­rer gen­nem Kø­ben­havns Luft­havn, hvil­ket var om­kring 3.000 fær­re end i sam­me må­ned året før. Der­med faldt an­tal­let af pas­sa­ge­rer med 0,1 pct. i årets før­ste ef­ter­års­må­ned, frem­går det af en tra­fik­s­ta­ti­stik, som blev of­fent­lig­gjort ons­dag. Det er sær­ligt in­den­rigstra­fik­ken, der er år­sag til fal­det. I sep­tem­ber var der så­le­des 7,3 pct. fær­re in­den­rigs­rej­sen­de end i sep­tem­ber 2016. Den in­ter­kon­ti­nen­tale tra­fik er om­vendt ste­get 6,0 pct. i sep­tem­ber, mens tra­fik­ken til eu­ro­pæ­i­ske desti­na­tio­ner er fal­det med 0,3 pct. I sep­tem­ber var Lon­don den stør­ste desti­na­tion med 184.172 rej­sen­de, mens Ma­la­ga op­le­ve­de den stør­ste stig­ning blandt de stør­ste desti­na­tio­ner, da an­tal­let af rej­sen­de fra Kø­ben­havns Luft­havn mod Ma­la­ga steg med 20,1 pct.

Luft­fart:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.