Skal vi la­ve et snap­selaug?

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Smag på Aar­hus, et pro­jekt i Aar­hus Kom­mu­ne, har igen­nem to sæ­so­ner ar­ran­ge­ret snap­se­tu­re med Jan Kri­sti­an­sen fra Snap­sogur­ter. Der er ble­vet sam­let ur­ter bå­de for­år, som­mer og ef­ter­år, men der har end­nu ik­ke væ­ret et forum, hvor man dis­ku­te­rer og sam­men­lig­ner re­sul­ta­ter­ne. Det har fle­re del­ta­ge­re på tu­re­ne ef­ter­s­purgt, og nu er nog­le af dis­se sam­men med Jan Kri­sti­an­sen gå­et sam­men om at la­ve et for­be­re­den­de mø­de til et snap­selaug. Mø­det bli­ver holdt i Do­me of Vi­sions den 26. ok­to­ber kl. 19. På mø­det vil ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne for­tæl­le om de­res idéer og hø­re, om fle­re vil væ­re med til at la­ve et laug. Al­le snap­se­en­tu­si­a­ster er vel­kom­ne, og så må vi se, om der er op­bak­ning til et snap­selaug.

Snap­selaug:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.