In­tel­li­gen­te di­gi­ta­le løs­nin­ger skal un­der­støt­te sags­be­hand­ling

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

I lø­bet af de næ­ste fi­re år del­ta­ger Syd­djurs Kom­mu­ne i EcoK­now – et in­nova­tions­og forsk­nings­pro­jekt. Må­let er at gø­re sags­be­hand­lin­gen i kom­mu­ner­ne me­re bor­ger­nær, smi­dig og in­tel­li­gent.

Nye di­gi­ta­le løs­nin­ger skal blandt an­det gi­ve be­slut­nings­støt­te og hjæl­pe sags­be­hand­ler­ne med hur­tigt over­blik over de vig­tig­ste op­lys­nin­ger i en bor­gers sag. End­vi­de­re skal de nye di­gi­ta­le løs­nin­ger bli­ve så flek­sib­le, at sags­be­hand­ler­ne selv kan til­pas­se sy­ste­met ved for ek­sem­pel­vis lovæn­drin­ger. Der­ved vil der hur­ti­ge­re, og i hø­je­re grad, kun­ne op­nås det op­ti­ma­le hand­lings­for­løb til gavn for bå­de bor­ger og kom­mu­ne. Kom­mu­nal­di­rek­tør i Syd­djurs

Syd­djurs:

Kom­mu­ne, Jes­per Hos­bond Jen­sen, si­ger:

»Vi er helt med på am­bi­tio­nen om at kun­ne le­ve­re in­tel­li­gent au­to­ma­ti­se­ret pro­ces­sty­ring og be­slut­nings­støt­te til sags­be­hand­ler­ne, så­dan at de kan an­ven­de de­res fag­lig­hed i den di­rek­te kon­takt med bor­ger­ne i ste­det for at sid­de vendt mod en skærm, si­ger Fa­mi­lie­chef Chri­sti­na Kaae Si­mon­sen.

In­nova­tions­fon­den in­ve­ste­rer 16 mio. kr. i pro­jek­tet, som har et sam­let bud­get på knap 25 mio. kr. Kom­mu­nens part­ne­re er KMD, Ex­for­ma­ti­cs, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, Kam­me­rad­vo­ka­ten, Glo­be­team, Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning og det ita­li­en­ske fir­ma MAPS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.