Heste­mar­ked gav over­skud på 300.000 kr.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

En ind­tje­ning på 300.000 kr. og der­af 250.000 kr. til Ham­mel GF blev årets re­sul­tat, ef­ter at Ham­mel Heste­mar­ked fandt sted i sep­tem­ber.

»Vo­res esti­mat er, at cir­ka 50.000 per­so­ner be­søg­te Ham­mel Heste­mar­ked, i de fi­re da­ge mar­ke­det stræk­ker sig over,« for­tæl­ler den af­gå­en­de for­mand, Hans Jen­sen.

»Som no­get nyt hav­de vi be­søg af po­li­ti­et, der skul­le se på, om det var nød­ven­digt med sik­ring mod ter­ror. Det var hel­dig­vis ik­ke nød­ven­digt med yder­li­ge­re re­strik­tio­ner. Tek­no­lo­gisk In­sti­tut var rundt og se på, om de for­skel­li­ge at­trak­tio­ner i Ti­vo­li var for­svar­li­ge, og der var kun nog­le små ting, der skul­le til­ret­tes lidt,« for­tæl­ler han.

På trods af et ge­ne­relt godt af­vik­let heste­mar­ked ærg­rer Hans Jen­sen sig over, at en­kel­te fik øde­lagt det for an­dre.

»På plad­sen hav­de vi fest i tel­tet lør­dag for de yn­gre men­ne­sker med en rig­tig god stem­ning og højt hu­mør. Desvær­re var der nog­le en­kel­te, der ik­ke kun­ne sty­re sig; vi fik øde­lagt ca. 100 pla­stik­bor­de og sto­le, hvil­ket jo re­du­ce­rer vo­res over­skud, suk­ker for­man­den.

Favrskov:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.