Do­nald Trump får føl­ge­skab ud af Unesco

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Pre­mi­er­mi­ni­ster, Benja­min Ne­ta­ny­a­hu, si­ger, at han har gi­vet or­drer til, at Is­ra­el gør klar til at føl­ge i USA’s fod­spor og mel­de sig ud af Unesco. Få ti­mer in­den hav­de det ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um med­delt, at USA træk­ker sig ud af FN’s or­ga­ni­sa­tion for ud­dan­nel­se, vi­den­skab, kul­tur og in­for­ma­tion. Den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster lov­pri­ser Trumps be­slut­ning om at la­de USA for­la­de Unesco: »Unesco er ble­vet et ab­surd te­a­ter, for­di det forvræn­ger hi­sto­ri­en i ste­det for at be­va­re den.« Bå­de i Jerus­a­lem og Was­hin­g­ton sy­nes hold­nin­gen at væ­re, at Unesco fle­re gan­ge har ved­ta­get an­ti­is­ra­el­ske re­so­lu­tio­ner.

Is­ra­el:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.