Bø­ge­sko­v­hus får ro

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den pri­va­te virk­som­hed Fore­ne­de Ca­re be­hol­der drif­ten af ple­je­hjem­met Bø­ge­sko­v­hus i Vi­by fo­re­lø­big frem til 2020. Til den tid ud­lø­ber den nu­væ­ren­de kon­trakt mel­lem Fore­ne­de Ca­re og Aar­hus Kom­mu­ne, men En­heds­li­sten i Aar­hus By­råd har fo­re­slå­et, at Aar­hus Kom­mu­ne skal hjem­ta­ge drif­ten af Bø­ge­sko­v­hus. År­sa­gen er for­skel­li­ge pro­ble­mer med drif­ten, men ons­dag mød­te par­tiets for­slag ik­ke op­bak­ning i det øv­ri­ge by­råd. En­heds­li­sten vil­le og­så ger­ne ha­ve by­rå­det til at be­slut­te nu, at kon­trak­ten med Fore­ne­de

Æl­dreple­je:

Ca­re ik­ke bli­ver for­ny­et ef­ter den 31. au­gust 2020.

»Vi fort­sæt­ter sam­ar­bej­det, så vi med god samvit­tig­hed kan la­de vo­res æl­dre bo på Bø­ge­sko­v­hus. Og så må vi i god tid, når kon­trak­ten skal gen­for­hand­les, se på, om vi vil gø­re no­get ved det el­ler ej,« sag­de Ango Wint­her (S).

Hel­ler ik­ke SF er in­ter­es­se­ret i at re­a­ge­re nu.

»Vi ser ger­ne, at det of­fent­li­ge dri­ver al­le vo­res ple­je­hjem. Men nu er der brug for tid og ro til at fast­hol­de de sta­bi­le ram­mer på Bø­ge­sko­v­hus,« sag­de Jan Ravn Christensen (SF).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.