Ny cros­sover har po­ten­ti­a­let til at bli­ve et stort hit

Se­at Aro­na er prak­tisk, kø­rer godt og by­der på man­ge mu­lig­he­der for ud­styr. Bi­len er en af fi­na­li­ster­ne til Årets Bil i Dan­mark 2018. Se­at Aro­na er VW-kon­cer­nens før­ste bud på en lil­le cros­sover-mo­del. Den før­ste test in­di­ke­rer, at den har ev­ner­ne til at

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

ve­l­op­dra­gen per­son­bil. Den høj­be­ne­de mo­del gi­ver sam­ti­dig de om­bord­væ­ren­de et godt over­blik i tra­fik­ken. Det er dog prak­ti­ka­li­te­ten, det hand­ler om i mo­del­len, der byg­ger på Se­at Ibiza og til næ­ste år får en søs­ter­model i VW T-Cross, der bli­ver en slags Po­lo SUV. For­nuf­tig ba­sis­pris Se­at spil­ler ud med en skarp pris på 169.900 kr. for den mind­ste 1,0 TSI 95 hk Re­fe­ren­ce med bl.a. aircon­di­tion, mul­ti­funk­tions­rat, nød­brem­se og fem tom­mers be­rø­rings­skærm som stan­dar­dud­styr. En jo­ker er dog, hvor stort sprin­get er fra ba­sis­mo­del­len til mel­lem­ud­sty­ret, Sty­le. Vi gæt­ter på, at sprin­get op til en Sty­le bli­ver 14.000 kr., som det er til­fæl­det med Ibiza. Her får man så 16 tom­mer alu­fæl­ge, læ­der­rat, var­me i for­sæ­der­ne, fart­pi­lot og tå­ge­lyg­ter og vil væ­re kø­ren­de for om­kring 185.000 kr. plus me­tal­lak og le­ve­ring.

Til sam­men­lig­ning ko­ster en Ibiza Sty­le med sam­me mo­tor 157.000 kr. Hvis du yder­li­ge­re skal ha­ve en storskærm på ot­te tom­mer, ko­ster det ek­stra. Ud over de to nævn­te ud­styr­s­ver­sio­ner er der i klas­sisk Se­at-stil og­så den sport­s­li­ge FR­mo­del og den me­re kom­fort­o­ri­en­te­re­de Xcel­len­ce, beg­ge bli­ver nor­malt mar­keds­ført i for­bin­del­se med de stør­ste mo­tor­va­ri­an­ter. Pri­ser­ne er om­trent på ni­veau med ræk­ken af kon­kur­ren­ter, der tæl­ler de kend­te Peu­geot 2008 og Re­nault Cap­tur, men og­så de nye Ci­troën C3 Aircross, Kia Sto­nic, Hyun­dai Ko­na og Opel Cros­sland-X.

Med lad os gå om­bord i Aro­na, der by­der på en me­re re­gu­lær indstig­ning og plads­ud­nyt­tel­se end Ibiza, som får den til at vir­ke en halv klas­se stør­re. Den er med si­ne 4,14 cm ot­te cm læn­ge­re end Ibiza. Den sto­re for­skel lig­ger dog i en me­re lodret for­r­u­de og høj­den, hvor den nye cros­sover er hæ­vet godt 10 cm, mens sæ­de­hyn­den er fem cm hø­je­re. De ma­nøv­rer gi­ver me­re ho­ved­høj­de for og bag samt bed­re indstig­ning og over­blik og et stør­re ba­ga­ge­rum, der er på 400 li­ter. Her er rig­tig god ho­ved­høj­de bå­de for og ag­ter uden dog at væ­re klas­se­le­den­de på det punkt, hvor fle­re af kon­kur­ren­ter­ne har me­re plads i høj­den, mens ba­ga­ge­rum­met er god­kendt. Bag rat­tet har du ud­sigt til en in­stru­men­te­ring, der helt i sam­me ånd som i Ibiza er funk­tio­nel og ge­di­gen, men ik­ke li­ge­frem læk­ker. God kø­re­op­le­vel­se På vej­en op­le­ver vi en bil, der nær­mer sig den let­kør­te og sik­re ibiza, som har et friskt an­trit og klart er den hø­je bil i klas­sen med de mest per­son­vogns­ag­ti­ge kø­re­e­gen­ska­ber. Her anes det hø­je­re tyng­de­punkt kun mar­gi­nalt, og vi har langt me­re vej­kon­takt end i kon­kur­ren­ter­ne.

Se­at stil­ler op med en ver­sion, der har 1,0 tur­bo­mo­tor med tre cy­lin­dre og tur­bo, ydel­se: 115 hk. Her sav­ner vi be­stemt ik­ke kræf­ter, men vi fø­ler os over­be­vi­ste om, at sam­me ver­sion med 95 hk vil gø­re det helt fint i den nye Aro­na. For­de­len ved den sto­re ver­sion er dog, at den al­tid har seks ma­nu­el­le gear, mens den min­dre ud­ga­ve må nø­jes med fem gear. Der kom­mer end­vi­de­re en di­e­sel­mo­tor med 115 hk, og den har fem trins ma­nu­elt gear.

Kon­klu­sio­nen er klar: Se­at Aro­na er en for­bløf­fen­de vel­kon­stru­e­ret cros­sover, der umid­del­bart vur­de­ret må væ­re en af fa­vo­rit­ter­ne til at bli­ve Årets Bil i Dan­mark 2018.

Fotos: Chri­sti­an Scha­cht

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.