For­slag: Ban­de­med­lem­mer skal fra­ta­ges ydel­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Man skal ik­ke kun­ne væ­re ban­de­med­lem og mod­ta­ge of­fent­lig ydel­se sam­ti­dig, me­ner re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti. »Er man ban­de­med­lem, og bli­ver man dømt for ban­de­re­la­te­ret kri­mi­na­li­tet, så skal det ha­ve kon­se­kvens i for­hold til ens of­fent­li­ge ydel­ser,« si­ger be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) til TV 2. Over for TV 2 fo­re­slår DF at gi­ve døm­te ban­de­med­lem­mer en ka­ran­tæ­ne på fem år, hvor de ik­ke kan mod­ta­ge kon­tant­hjælp. Men en fra­ta­gel­se af of­fent­lig støt­te vil gø­re det end­nu svæ­re­re for ban­de­med­lem­mer at for­la­de det kri­mi­nel­le mil­jø, ad­va­rer Li­ne Ler­che Mørck, der er for­sker i ban­de­in­ter­ven­tion ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hun fryg­ter, at ban­de­med­lem­mer­ne vil la­ve end­nu me­re kri­mi­na­li­tet for at kun­ne fi­nan­si­e­re de­res liv, hvis de mi­ster en stor del el­ler he­le de­res of­fent­li­ge ydel­se.

Døm­te:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.