In­ter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce om un­ge­kul­tur

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Hvor­dan kan kul­tu­rel dan­nel­se af børn og un­ge bi­dra­ge til løs­nin­gen af FN’s 17 ver­dens­mål? Hvor­dan kan kunst og kul­tur på­vir­ke børns liv og de­res be­vidst­hed om bæ­re­dyg­tig­hed i et nor­disk per­spek­tiv? Det er nog­le af spørgs­må­le­ne på kon­fe­ren­cen ”Chil­dren, Art & Cul­tu­re + Sustai­na­bi­li­ty”, hvor man blandt an­det kan op­le­ve ind­læg og de­bat­ter med an­er­kend­te dan­ske og in­ter­na­tio­na­le for­ske­re samt en bred vif­te af nor­di­ske eks­per­ter og ak­tø­rer på bør­ne- og un­ge­om­rå­det. For­u­den de man­ge op­læg, pa­nel­de­bat­ter og Q&Ases­sions, by­der kon­fe­ren­cen og­så på 12 for­skel­li­ge wor­ks­hops. Kon­fe­ren­cen af­hol­des den 15. og 16. novem­ber på Cam­pus Binds­levs Plads i Sil­ke­borg og den 17. novem­ber på Aros i Aar­hus.

Ver­dens­mål:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.