Nye østjy­ske de­mens­cen­tre på vej

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Favrskov, Od­der og Syd­djurs er blandt de kom­mu­ner, der har søgt og få­et pen­ge til nye rå­d­giv­nings- og ak­ti­vi­tets­cen­tre ret­tet mod men­ne­sker i et tid­ligt sta­di­um af de­mens samt de­res på­rø­ren­de. »Li­vet slår en kol­bøt­te, når man selv el­ler ens næ­re bli­ver ramt af de­mens. Sær­ligt i be­gyn­del­sen vil de fle­ste be­fin­de sig i en si­tu­a­tion, hvor det er vig­tigt med nem ad­gang til hjælp og støt­te. Det­te til­bud skal man ik­ke vi­si­te­res til – man kan gå li­ge ind fra ga­den, hvis man har brug for hjælp,« si­ger sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V). Det nye til­bud er et ini­ti­a­tiv un­der den na­tio­na­le de­mens­hand­lings­plan.

Østjyl­land:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.