For­nem pris til Tir­pitz

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Var­demu­se­er­nes kronj­u­vel – Tir­pitz i Blåvand – ny­der sti­gen­de in­ter­na­tio­nal be­vå­gen­hed. For­le­den vandt mu­se­et en guld­me­dal­je ved IDCA Awards i Los An­ge­les for ex­cel­lent ud­stil­lings­de­sign. Før­ste­pri­sen del­tes med Smit­h­so­ni­an In­sti­tu­te i Washington.

Si­den åb­nin­gen for fi­re en halv må­ned si­den har det nye mu­se­um­skom­pleks un­der jor­den haft 170.000 be­sø­gen­de. Mu­se­et ope­re­re­de op­rin­de­ligt med en prog­no­se på 100.000 gæ­ster år­ligt.

Tir­pitz ved si­den af den gam­le bun­ker fra An­den Ver­denskrig be­står af tre en­he­der: ”En hær af be-

Mu­se­er:

ton” om den ty­ske be­sæt­tel­ses­magts at­lan­ter­havs­vold og dag­lig­li­vet blandt ty­ske­re og dan­ske­re i de fem on­de år, ”Ha­vets guld” om ra­vets til­bli­vel­se, og en­de­lig ”Den skjul­te ve­st­kyst” om de se­ne­ste 25.000 års hi­sto­rie i lands­de­len.

»Mod­ta­gel­sen har væ­ret over­væl­den­de og vi­ser, at vi blan­der os med de bed­ste i ver­den på om­rå­det,« si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Claus Kjeld Jen­sen og fort­sæt­ter:

»Tir­pitz er en va­ske­æg­te ve­stjysk ver­dens­op­le­vel­se. På den ene si­de dra­ma­tisk og over­væl­den­de, på den an­den si­de yd­myg i for­hold til det land­skab, den lig­ger i.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.