Schouw le­ve­rer frem­gang

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Virk­som­he­der­ne i in­du­stri­kong­lo­me­ra­tet Schouw & Co. fik et pænt 3. kvar­tal 2017, selv om der på en ræk­ke om­rå­der mær­kes skær­pet kon­kur­ren­ce og ugun­stig ud­vik­ling i va­luta­ku­r­ser og råva­re­pri­ser. Om­sæt­nin­gen steg til 4.835 mio. kr. fra 4.325 mio. kr. i sam­me kvar­tal året før. »Al­le kon­cer­nens virk-

Regn­skab:

som­he­der har bi­dra­get til frem­gan­gen, men de stør­ste en­kelt­bi­drag hi­d­rø­rer fra kø­bet af Borg Au­to­mo­ti­ve samt øget om­sæt­ning i Bio­mar, GPV og Fi­ber­tex Per­so­nal Ca­re,« op­ly­ser kon­cer­nen. Re­sul­ta­tet af den pri­mæ­re drift (ebit) blev for­bed­ret fra 351 mio. kr. i 3. kvar­tal sid­ste år til 362 mio. kr. i 3. kvar­tal i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.