Sie­mens fy­rer op til 600 i Dan­mark

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Vind­møl­le­pro­du­cen­ten Sie­mens Ga­mesa fy­rer op til 600 me­d­ar­bej­de­re i Dan­mark i 2018. Sel­ska­bet har for nu­væ­ren­de 6.600 an­sat­te i Dan­mark. »Det præ­ci­se tal, og hvil­ke af­de­lin­ger der bli­ver be­rørt hvor me­get, vil bli­ve en del af de for­hand­lin­ger, der nu går i gang,« skri­ver Sie­mens Ga­mesa i en skrift­lig kom­men­tar til Ritzau Fi­nans. Så sent som i som­mer an­non­ce­re­de Sie­mens Ga­mesa, at man i år fy­re­de 600 me­d­ar­bej­de­re på sel­ska­bets sto­re fa­brik i Aal­borg, hvor man la­ver vind­møl­le­vin­ger. Man­da­gens ud­mel­ding kom­mer oven i den fy­rings­run­de. Sid­ste år gik ty­ske Sie­mens sam­men med span­ske Ga­mesa og skab­te Sie­mens Ga­mesa. Den fu­sion har dog ik­ke væ­ret gra­tis. Tid­li­ge­re i novem­ber blev der no­te­ret et un­der­skud på 92 mio. eu­ro – 685 mio. kr. – i vind­møl­le­for­ret­nin­gen.

Nedskæ­rin­ger:

Sie­mens Ga­mesa må skæ­re ned ef­ter un­der­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.