Kig på vi­ne­ri­et, og smag nye vi­ne

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Der bli­ver god mu­lig­hed for ved selv­syn at kig­ge nær­me­re på Andersen Wi­ne­ry i det gam­le Ar­la-me­je­ri på Vrin­ners By­ga­de 45, når det un­ge vi­ne­ri slår dø­re­ne op til et åbent hus lør­dag 25. novem­ber klok­ken 14-17.30.

»Vi har sim­pelt­hen så man­ge be­kendt­ska­ber og in­ter­es­se­re­de, der ger­ne vil kom­me for­bi og sma­ge no­get vin og hø­re me­get me­re om vi­ne­ri­et, men vi har ik­ke haft no­get vin på la­ger el­ler plad­sen til at ha­ve folk for­bi. Men det har vi nu, og så vil vi ger­ne by­de folk in­den­for,« si­ger Mads Groom Andersen.

25. novem­ber bli­ver sam­ti­dig da­gen, hvor Andersen Wi­ne­ry sen­der nye vi­ne på ga­den til salg i bl.a. Sal­ling, Me­ny i Røn­de, Hos Walt­her i Ebelt­oft og så ved det åb­ne hus. Det dre­jer sig blandt an­det om en æb­le­vin med lav al­ko­hol­pro­cent, der og­så ser­ve­res på Mi­che­lin-re­stau­ran­ten Ge­ra­ni­um samt en des­sertvin la­vet på sol­bær, der har vun­det pri­ser na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt.

»Vi vil rig­tig ger­ne vi­se folk, hvad det er, vi går og la­ver. Og nu har vi og­så nog­le vi­ne, som vi vil gi­ve smags­prø­ver på, og folk kan kø­be med hjem, så al­le er vel­kom­ne,« si­ger Frantz Mauri­ce Scott Lund­by.

Syd­djurs:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.