Vand­af­gift for ret­ten

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En skjult skat­teskrue træk­ker 36 mia. kr. op af vand­for­bru­ger­nes lom­mer og over i statskas­sen som kon­se­kvens af ef­fek­ti­vi­se­rin­gen af vand­sek­to­ren, der gjor­de vand­sel­ska­ber­ne of­fent­ligt eje­de. Det me­ner vand­sek­to­ren, som har

Rets­sag:

stæv­net sta­ten i en skat­tesag, der net­op er star­tet ved Østre Lands­ret. Sa­gen be­rø­rer pri­va­te for­bru­ge­re og virk­som­he­der i he­le lan­det. I Sil­ke­borg skøn­nes en gen­nem­snits­hus­stand f.eks. at skul­le be­ta­le 420 kr. til­ba­ge hvert år de næ­ste 50 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.