Kø­resko­ler har over­t­rå­dt reg­ler­ne

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Po­li­ti­et gen­nem­før­te i uge 45 en kon­trol af kred­se­nes kø­resko­ler. I Østjyl­lands po­li­tik­reds, som tæl­ler kom­mu­ner­ne Ran­ders, Nord­djurs, Syd­djurs, Favrskov, Aar­hus, Od­der og Sam­sø, er det i alt 26 sko­le­vog­ne og et en­kelt kø­re­tek­nisk an­læg, der har haft be­søg. Her har Østjyl­lands Po­li­ti tjek­ket, om un­der­vis­nin­gen er i or­den. Bl.a. er sko­le­vog­ne ble­vet stand­s­et for at un­der­sø­ge, om ele­vens un­der­vis­nings­plan er ud­fyldt, og om bi­len og ud­sty­ret er, som det skal væ­re. Ind­sat­sen har re­sul­te­ret i ialt 18 på­ta­ler og 10 sig­tel­ser for at over­træ­de reg­ler­ne. Bl.a. har der væ­ret til­fæl­de, hvor en bil ik­ke var god­kendt som sko­le­vogn, og til­fæl­de hvor prak­tisk kø­re­un­der­vis­ning af en elev var be­gyndt, før der var la­vet lek­tions­plan.

Østjyl­land:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.