Langt fle­re pa­tien­ter skal tjek­kes af la­e­gen via vi­deo

Cor­ona­kri­sen har gi­vet vi­deo­kon­sul­ta­tio­ner med la­e­gen et stort løft. Dan­ske Re­gio­ner vil fast­hol­de det hø­je ni­veau.

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - TEA KROGH SØRENSEN HANNE FALL NIELSEN tea.krogh@jp.dk hanne.fall.nielsen@jp.dk

71.508 gan­ge har pa­tien­ter mødt de­res la­e­ge via et vi­de­o­link, si­den cor­o­na­pan­de­mi­en i marts luk­ke­de Dan­mark ned. 2.700 di­gi­ta­le psy­ko­log­s­am­ta­ler er gen­nem­ført i sam­me pe­ri­o­de. 2,6 mio. gan­ge ale­ne i maj har dan­sker­ne tjek­ket la­bo­ra­to­ri­esvar på Sund­hed.dk og via app.

Og nu skal dan­sker­ne vaen­ne sig til, at sy­ge­hus­be­hand­ling, kon­trol­ler, genop­tra­e­ning, la­e­ge­be­søg og psy­ki­a­ter­sam­ta­ler fort­sat i høj grad kom­mer til at fo­re­gå hjem­me i stu­en frem for på sy­ge­hu­set el­ler hos egen la­e­ge – og­så ef­ter cor­o­na­ti­den.

Dan­ske Re­gio­ner vil med en ny di­gi­ta­li­se­rings­stra­te­gi grund­la­eg­gen­de aen­dre vo­res må­de at ha­ve kon­takt til sund­heds­va­e­se­net på, og frem­over skal vi­deo­kon­sul­ta­tio­ner, te­le­me­di­cin og hjem­me­kon­trol­ler va­e­re reg­len frem for und­ta­gel­sen, ly­der det.

»Over 1.000 la­e­ge­kli­nik­ker er kom­met i gang med te­le­me­di­cin un­der cor­ona­kri­sen, og det har ud­vik­let sig na­er­mest fra nul.

Cor­ona­kri­sen har gi­vet et ka­em­pe­stort ni­veauskif­te, og ni­veau­et skal hol­des og ud­byg­ges,« si­ger Step­ha­nie Lo­se (V), for­mand for Dan­ske Re­gio­ner, der un­der­stre­ger, at der ik­ke er ta­le om en spa­reø­vel­se.

Hos Dan­ske Pa­tien­ter og AEl­dre Sa­gen hil­ses mu­lig­he­den for fle­re di­gi­ta­le til­bud vel­kom­men, men beg­ge or­ga­ni­sa­tio­ner un­der­stre­ger, at det net­op skal va­e­re et til­bud og ik­ke tvang. Di­rek­tør Bjar­ne Ha­strup, AEl­dre Sa­gen, vur­de­rer, at man­ge af de ael­dre, som er hyp­pi­ge kun­der i sund­heds­va­e­se­net, vil va­e­re klar til om­stil­lin­gen.

»Men der skal va­e­re en kat­t­e­lem til de ael­dre, der ik­ke vil, og til den grup­pe, som f.eks. på grund af en sni­gen­de de­mens ik­ke kan va­e­re di­gi­tal la­en­ge­re og har brug for fy­sisk kon­takt med la­e­ger og sy­geple­jer­sker,« si­ger han.

Hos Dansk Sel­skab for Al­men Me­di­cin på­pe­ger for­mand An­ders Beich, at vi­deo­kon­sul­ta­tio­ner i cor­o­na­ti­den er en nød­løs­ning.

»Vi kan sik­kert la­e­re af det, men jeg kan va­e­re be­kym­ret for, at man over­ser ting, og at til­li­den svin­der, hvis kon­sul­ta­tio­ner­ne fo­re­går på vi­deo,« si­ger han.

Ke­mo i rygs­a­ek­ken, lun­ge­må­lin­ger i stu­en og la­e­ge­be­søg via vi­deo er pa­tien­ters nye hver­dag

Fo­to: Mads Frost

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.