Immunforsvaret

i

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Dit im­mun­for­svar er din helt egen hær, og dis­se spe­ci­a­li­se­re­de cel­l­lers op­ga­ve er at for­sva­re din krop imod an­greb og syg­dom. Der fin­des fle­re ty­per cel­ler, og al­le spil­ler en unik rol­le for at hol­de din krop fri for in­fek­tio­ner.

I for­re­ste for­svars­linje fin­der du det uspe­ci­fik­ke im­mun­for­svar. Dis­se cel­ler er først på åste­det og for­sø­ger at hol­de in­fek­tio­ner væk ved at slu­ge og for­dø­je bak­te­ri­er. Her­u­d­over dræ­ber de cel­ler, som er in­fi­ce­ret med virus. Hvis det uspe­ci­fik­ke im­mun­for­svar ik­ke kan hol­de styr på in­fek­tio­nen, til­kal­der de næ­ste for­svars­linje: det adap­ti­ve im­mun­for­svar. Dis­se cel­ler iværk­sæt­ter et kraf­ti­ge­re og me­re må­l­ret­tet an­greb og kan til­med hu­ske, hvil­ke syg­doms­frem­kal­den­de or­ga­nis­mer (pa­to­ge­ner), de tid­li­ge­re har be­kæm­pet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.