Ny­rer­ne

n

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Ny­rer­ne hol­der blo­det rent og sør­ger for, at krop­pen har nok væ­ske. Blo­det pas­se­rer ind igen­nem nog­le knu­der af blodå­rer, som er bre­de på vej ind og smal­le på vej ud. Det dan­ner et om­rå­de med høj­tryk, som tvin­ger vand og af­falds­stof­fer ud igen­nem åb­nin­ger i åre­væg­ge­ne. Blod­cel­ler og pro­te­i­ner bli­ver til­ba­ge i blod­strøm­men. Hver ny­re har om­kring en mil­li­on af så­dan­ne små fil­tre­rings­sy­ste­mer. Dis­se funk­tio­nel­le en­he­der kal­des for ne­fro­ner, og de ren­ser blo­det, hver gang det pas­se­rer igen­nem dem.

Væ­sken går der­ef­ter igen­nem nog­le bø­je­de rør kal­det tu­bulus og op­ta­ger vig­ti­ge mi­ne­ra­ler, før den sen­des til­ba­ge i blo­det. Vand og af­faldspro­duk­ter bli­ver sendt til blæ­ren som urin. Det skal ud af krop­pen. Af­hæn­gig af hvor me­get salt og vand du har i krop­pen, ju­ste­rer ny­rer­ne, hvor me­get væ­ske de skal skil­le sig af med. Sådan hol­des væ­ske­ni­veau­et i krop­pen sta­bilt.

»Ny­rer­ne hol­der blo­det rent og sør­ger for, at krop­pen har nok væ­ske«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.