Hvad er neu­ro­ner?

Neu­ro­ner tæn­der og sluk­ker i et elek­trisk kredsløb.

Kroppen 3 - - Anatomi -

Vi har man­ge for­skel­li­ge cel­ler i krop­pen, f.eks. fedt­cel­ler, ny­re­cel­ler og kir­tel­cel­ler. Og så har vi ner­ve­cel­ler – el­ler neu­ro­ner, som de og­så hed­der. Det er krop­pens spe­ci­a­li­se­re­de hjer­ne­cel­ler. Et neu­ron er som et knu­de­punkt, der sam­ar­bej­der med nær­lig­gen­de neu­ro­ner for at ska­be en elek­trisk og ke­misk lad­ning. Dr. Pau­la Tal­lal, le­der at neu­ro­forsk­nin­gen ved Rut­gers Uni­ver­si­ty i New Jer­sey i USA, for­kla­rer, at det er be­ske­der fra san­ser­ne, der får neu­ro­ner­ne til at »tæn­de«.

- Jo of­te­re en sam­ling neu­ro­ner bli­ver sti­mu­le­ret sam­ti­digt, jo me­re sand­syn­ligt er det, at de bli­ver for­bun­det – og jo let­te­re og let­te­re bli­ver det for klyn­gen af neu­ro­ner at tæn­de syn­kro­ni­se­ret og se­kven­se­ret, for­tæl­ler Tal­lal.

Neu­ro­ner Et neu­ron er en ner­ve­cel­le i hjer­nen, som kan ak­ti­ve­res til at kob­le sig sam­men med an­dre neu­ro­ner. Sådan igang­sæt­tes der en hand­ling i hjer­nen. Neu­ro­trans­mit­te­re Det­te er ke­mi­ske sub­stan­ser, som over­fø­rer sig­na­ler i sy­nap­ser­ne mel­lem ner­ve­cel­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.