5 FAK­TA OM HJER­NEN

Kroppen 3 - - Anatomi -

160.000 km blod­cel­ler 1

Der er for­bløf­fen­de 160.000 km med blod­cel­ler i hjer­nen. Det ræk­ker til at kun­ne nå Jor­den rundt fi­re gan­ge!

Ho­ved­pi­ne sid­der ik­ke i hjer­nen 2

En ho­ved­pi­ne sid­der fak­tisk i blod­cel­ler­ne rundt om hjer­nen, ik­ke in­de i sel­ve hjer­nen. Hjer­nen er ik­ke et san­se­or­gan og kan der­for ik­ke san­se smer­te.

Hjer­nen be­står af f 60% fedt 3

Det me­ste af hjer­nen be­står af fedt­cel­ler. Dis­se frag­ter vand og pro­te­i­ner gen­nem mem­bra­ner­ne til hjer­ne­cel­ler­ne. Det sør­ger for, at sy­ste­met vir­ker.

Hjer­nen bru­ger 20% af din ener­gi 4

Hjer­nen er et grå­digt or­gan, som fak­tisk bru­ger om­kring 20% af al den ener­gi, krop­pen pro­du­ce­rer, når du ind­ta­ger mad og drik­ke.

Hjer­nen har tril­li­o­ner af kob­lin­ger 5

Hjer­nen har tril­li­o­ner af kob­lin­ger, langt fle­re end in­ter­net­tet – og fle­re, end man hidtil har for­må­et at tæl­le til!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.