Kra­ni­et

Når vi bli­ver født, er man­ge af af vo­res knog­ler sta­dig­væk me­get blø­de – og man­ge af knog­ler­ne i kra­ni­et er ik­ke vok­set sam­men end­nu.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

De vig­tig­ste år­sa­ger til, at kra­ni­et ik­ke er vok­set helt sam­men ved føds­len, er, at det skal væ­re be­væ­ge­ligt, når bar­net bli­ver født. Og sam­ti­dig skal det og­så ha­ve plads til den ek­stre­me vækst, der sker i lø­bet af de før­ste år. Kra­ni­et be­står fak­tisk af syv for­skel­li­ge pla­der, når vi bli­ver født, og i lø­bet af de før­ste to le­ve­år vok­ser dis­se de­le lang­somt sam­men og bli­ver hår­de. Pla­der­ne be­gyn­der tid­ligt at vok­se sam­men, og den for­re­ste fon­ta­nel­le – og­så kendt som »det blø­de punkt « kan ha­ve brug for 18 må­ne­der til det­te. An­dre knog­ler, f.eks. de fem (i nog­le til­fæl­de seks) hvirv­ler i læn­de­ryg­gen, vok­ser ik­ke or­dent­ligt sam­men før sent i te­e­na­ge­å­re­ne el­ler i star­ten af 20er­ne.

©

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.