Pust ind, pust ud ...

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Prøv at ta­ge en dyb indån­ding – og tænk så på, at der er ti for­skel­li­ge mu­skel­grup­per, der ar­bej­der sam­men for at mu­lig­gø­re det­te. Mus­k­ler­ne, der be­væ­ger sel­ve bryst­kas­sen, kal­des for in­ter­kosta­le mus­k­ler. Hver af dem er fæst­net til og sid­der mel­lem ri­b­be­ne­ne. Når du in­ha­le­rer, hæ­ver de in­ter­kosta­le mus­k­ler ri­b­be­ne­ne og bryst­be­net, så lun­ger­ne kan ud­vi­des, mens mel­lem­gul­vet (di­af­rag­ma) sæn­ker sig. Når du pu­ster ud, sæn­ker de in­ter­kosta­le mus­k­ler bryst­kas­sen. Det tvin­ger lun­ger­ne til at træk­ke sig sam­men og der­med slip­pe luft ud. Hvis du pu­ster for­sig­tigt ud, er det en pas­siv pro­ces, som ik­ke kræ­ver me­gen be­væ­gel­se i bryst­kas­sen. Ved dy­be ån­de­d­rag mas­se­rer og sti­mu­le­rer di­af­rag­ma vagus­ner­ven og or­ga­ner­ne i bu­gen.

Spids af brusk Den ne­der­ste del af bryst­be­net star­ter som brusk, men i vok­se­nal­de­ren hær­der det til en knog­le, som fæst­ner til re­sten af bryst­be­net. Hånd­ta­get Den­ne bre­de­ste og tyk­ke­ste del af bryst­be­net (»hånd­ta­get« el­ler ster­num ma­nu­bri­um) er for­bun­det

Udån­ding Mus­k­ler­ne slap­per af, når vi pu­ster ud, træk­ker sig sam­men og sæn­ker bryst­kas­sen. Slap­per af Di­af­rag­ma slap­per af og be­væ­ger sig opad for at tvin­ge luft ud af lun­ger­ne.

Sam­men­træk­ning Di­af­rag­ma træk­ker sig sam­men ved at flyt­te sig nedad, så lun­ger­ne kan fyl­des med luft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.