Bryst­kas­sen hos dyr

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

De fle­ste hvir­vel­dyr har en form for bryst­kas­se, som dog kan væ­re me­get for­skel­lig fra art til art. Ek­sem­pel­vis har hunde og kat­te 13 sæt ri­b­ben, mens vi kun har 12. Pung­dyr har end­nu fær­re ri­b­ben, og nog­le af dem er så små, at det fak­tisk ba­re er små knog­le­frem­s­pring på ryg­hvirv­ler­ne.

Hos an­dre hvir­vel­dyr er der ut­ro­lig stor va­ri­a­tion. Fug­le­nes ri­b­ben over­lap­per hin­an­den med en krog­lig­nen­de form, som gi­ver dem øget styr­ke. Frø­er har in­gen ri­b­ben, mens skild­pad­der har ot­te par, som sid­der i sel­ve skjol­det. En slan­ges bryst­kas­se stræk­ker sig næ­sten gen­nem he­le krop­pen og kan om­fat­te hun­dred­vis af ri­b­ben­par.

Til trods for dis­se va­ri­a­tio­ner i ud­se­en­de tje­ner al­le bryst­kas­ser­ne ne de sam­me grund­læg­gen­de funk­tio­ner, som først og frem­mest er at yde støt­te og be­skyt­tel­se til re­sten af krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.