Hvor­dan bø­jer vi ar­men?

Kroppen 3 - - Anatomi -

Mu­skel­grup­per­ne bi­ceps og tri­ceps ar­bej­der sam­men for at be­væ­ge un­de­rar­men op el­ler ned. Når bi­ceps træk­ker sig sam­men, slap­per tri­ceps af og stræk­kes ud. Og som en kon­se­kvens her­af bø­jer ar­men sig. Når ar­men stræk­kes ud, sker det mod­sat­te: Tri­ceps træk­ker sig sam­men, bi­ceps slap­per af og bli­ver struk­ket ud. Bi­ceps bli­ver kaldt en »fle­xor« mu­skel, for­di den bø­jer al­bu­e­led­det, når den løf­ter un­de­rar­men op. Tri­ceps der­i­mod er en »exten­sor«, for­di den ret­ter led­det ud.

Hver­ken bi­ceps el­ler tri­ceps kan stræk­kes ud uden den an­dens hjælp. De er af­hæn­gi­ge af hin­an­den for at fun­ge­re, som de gør. Der er fle­re mus­k­ler, som vir­ker på sam­me må­de, og mus­k­ler, der ar­bej­der i par, kal­der man for an­ta­go­ni­sti­ske mus­k­ler.

1. Tri­ceps hvi­ler

2. Bi­ceps træk­ker sig sam­men 3. Ar­men bø­jes

1. Bi­ceps hvi­ler 3. Ar­men stræk­kes 2. Tri­ceps træk­ker sig sam­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.