Hud­trans­plan­ta­tion

Nog­le gan­ge har vo­res stør­ste or­gan brug for hjælp til at he­le ef­ter stør­re ska­der.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Ved hud­trans­plan­ta­tion fjer­nes hud fra et om­rå­de af krop­pen for at bli­ve sy­et på et an­det sted. Der kan væ­re bå­de kos­me­ti­ske og me­di­cin­ske grun­de til, at det­te er nød­ven­digt, f.eks. al­vor­li­ge for­bræn­din­ger, pla­stik­kirur­gi, fjer­nel­se af ta­to­ve­rin­ger og me­di­cin­ske til­stan­de som hud­kræft og di­a­be­tes.

Au­to­graft trans­plan­ta­tion er, når hu­den, der på­sys, er hen­tet fra pa­tien­tens egen krop, of­te fra bag­del, nak­ke el­ler un­de­rarm. Af­hæn­gigt af stør­rel­sen på det om­rå­de, hu­den er fjer­net fra, bli­ver den så sy­et el­ler hæf­tet sam­men, mens hu­den læg­ges hen over det ska­de­de om­rå­de. Ved al­lo­graft og xeno­graft trans­plan­ta­tion er hu­den der­i­mod hen­tet fra an­dre men­ne­sker og dyr. Den må­ske al­ler­mest in­ter­es­san­te me­to­de in­den for hud­trans­plan­ta­tion er an­ven­del­sen af kun­stig hud kal­det In­te­gra. Det er la­vet af ani­malsk bin­de­væv og gi­ver den ska­de­de hud en or­ga­nisk ram­me, som den nye hu­den kan vok­se ind i. Den­ne me­to­de bru­ges f.eks. ved om­fat­ten­de brand­ska­der, hvor der ik­ke er nok frisk hud til at fo­re­ta­ge en au­to­graft.

Do­nor­hud Do­nor­hu­den læg­ges hen over det be­ska­di­ge­de om­rå­de. Ga­ze­bind Et ste­rilt kom­pres be­skyt­ter, imens hu­den vok­ser sig fast, og nyt blo­dom­løb etab­le­res. Sy­ning Små hu­d­om­rå­der sys på, imens stør­re om­rå­der kan hæf­tes på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.