Nep­hro­ner – ny­rer­nes fil­ter

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Nep­hro­ner er de en­he­der, der fil­tre­rer alt det blod, som pas­se­rer gen­nem ny­rer­ne. Der er om­kring en mil­li­on nep­hro­ner i hver ny­re, og de er pla­ce­ret i ny­re­mar­vens py­ra­mi­de­struk­tu­rer. Sam­ti­dig med at de ud­skil­ler af­fald, re­gu­le­rer nep­hro­ner­ne og­så vand og mi­ne­ralsal­te ved at re­cir­ku­le­re det, der er be­hov for, og ud­skil­le re­sten.

»Ny­rer­ne fil­tre­rer mel­lem 150 og 180 li­ter blod hver dag«

Ny­rear­te­ri­en Den­ne ar­te­rie for­sy­ner ny­re­ne med blod. Blo­det pas­se­rer gen­nem den­ne og ind i min­dre ar­te­ri­er. Ny­re­ve­nen Den­ne fjer­ner blod som er fil­tre­ret af ny­ren. Hen­les slyn­ge Kon­trol­le­rer kon­cen­tra­tio­nen af mi­ne­ra­ler og vand i ny­rer­ne for at hjæl­pe me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.