Do­mi­no­trans­plan­ta­tion

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Pa­tient 1 har brug for en ny ny­re, men ved­kom­men­des fa­mi­lie­med­lem er ik­ke kom­pa­ti­bel. (do­no­reg­net). Pa­tient 2 har og­så brug for en ny­re og har og­så et in­kom­pa­ti­belt fa­mi­lie­med­lem. Imid­ler­tid er pa­tient 2 kom­pa­ti­bel med pa­tient 1 og omvendt. Så kirur­gen ar­ran­ge­rer et byt­te . En læn­ge­re linje af pa­tien­ter og fa­mi­lie­med­lem­mer kan byt­te kom­pa­tib­le ny­rer. En »barm­hjer­tig sama­ri­ta­ner«, som ik­ke er re­la­te­ret til no­gen af mod­ta­ger­ne, kan star­te den­ne pro­ces. Den før­ste mod­ta­gers fa­mi­lie­med­lem vil se­ne­re do­ne­re til nog­le an­dre, og her­med får man en do­mi­no-ef­fekt, som kan fort­sæt­te i fle­re cy­klu­ser.

Fra fa­mi­lie­med­lem til pa­tient 1 Pa­tient 1 Pa­tient 2 Fra fa­mi­lie­med­lem til pa­tient 2 Tid er al­tid af­gø­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.