Hvem kan få?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Af de man­ge tu­sin­de ny­re­sy­ge dan­ske­re vil kun en lil­le grup­pe ud­vik­le akut ny­resvigt. For dis­se per­so­ner er di­a­ly­se el­ler ny­re­trans­plan­ta­tion de ene­ste al­ter­na­ti­ver. Ny­reska­der, som skyl­des di­a­be­tes, er den hyp­pig­ste år­sag til trans­plan­ta­tion. An­dre år­sa­ger om­fat­ter ska­de som føl­ge af for højt blod­tryk, kro­nisk ar­dan­nel­se på ny­rer­ne (kro­nisk py­e­lo­nep­hri­tis) og po­ly­cystisk ny­re­syg­dom (hvor det nor­ma­le ny­re­væv er er­stat­tet med fle­re cy­ster).

Pa­tien­ter ud­væl­ges nø­je på grund af mang­len på or­ga­ner. Hvis en pa­tient har om­fat­ten­de kræfts­pred­ning, al­vor­ligt for­kal­ke­de ar­te­ri­er, er mis­bru­ger el­ler har al­vor­li­ge psy­ki­ske li­del­ser, er ri­si­ko­en for en mis­lyk­ket trans­plan­ta­tion stor. Der­for vil dis­se pa­tient­grup­per of­te bli­ve ned­pri­o­ri­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.