Vej­en vi­de­re

Tar­men er en vig­tig del af for­dø­jel­ses­sy­ste­met og er in­vol­ve­ret i ned­bryd­ning og ab­sor­be­ring af næ­rings­stof­fer.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Tar­men har to ho­ved­dele: tynd­tar­men og tyktar­men. I tynd­tar­men går ma­den gen­nem slut­fa­sen af for­dø­jel­sen, og næ­rings­stof­fer­ne op­ta­ges i blod­ba­nen. I tyktar­men lag­res af­faldspro­duk­ter­ne, indtil de for­la­der krop­pen. Bå­de tynd- og tyktar­men kan ind­de­les i fle­re sek­tio­ner. Tolv­fin­gertar­men, hungertar­men og krum­tar­men er de tre de­le af tynd­tar­men, mens blind­tar­men, den egent­li­ge tyktarm og en­de­tar­men ud­gør tyktar­mes tre ho­ved­dele. Ud over at lag­re af­fald fjer­ner tyktar­men vand og salt fra af­fal­det, in­den det le­des ud. Mu­skel­sam­men­træk­nin­ger og slim­hin­der er af­gø­ren­de for, at tar­men fun­ge­rer or­dent­ligt.

Ma­ve­sæk­ken Her ned­bry­des ma­den i min­dre mo­le­ky­ler, som kan be­hand­les vi­de­re i tynd­tar­men. Ma­ve­sy­re og en­zy­mer hjæl­per til med den­ne pro­ces. Tolv­fin­gertar­men Det­te er det øver­ste om­rå­de i tynd­tar­men, hvor stør­ste­delen af den ke­mi­ske ned­bryd­ning fo­re­går. Ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.