5 FAK­TA OM

FRIE RADIKALER

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

1 Hyp­pig eks­po­ne­ring

Vi ud­sæt­tes hver dag for frie radikaler fra vo­res om­gi­vel­ser. Al­ko­hol, to­bak, røg, hus­hold­ning­s­ke­mi­ka­li­er og til­med sol­strå­ler in­de­hol­der alt sam­men frie radikaler.

2 Over­driv ik­ke

Selv om træ­ning er sundt, kan over­dre­vent me­get an­stren­gen­de ak­ti­vi­tet fak­tisk øge pro­duk­tio­nen af dis­se ska­de­li­ge mo­le­ky­ler. Så lad væ­re med at over­dri­ve træ­nin­gen.

3 Spis frugt og grønt­sa­ger

En va­ri­e­ret kost med mas­ser af frugt og grønt­sa­ger er godt for krop­pen, men der er ik­ke vi­den­ska­be­ligt be­læg for, at nog­le mad­va­rer med stort ind­hold af an­tioxi­dan­ter re­du­ce­rer oxi­da­tivt stress.

4 Hvad er lad­nin­gen?

Frie radikaler kan ha­ve po­si­tiv, ne­ga­tiv el­ler neut­ral la­ding. Det er sådan, de kob­ler sig til an­dre mo­le­ky­ler. Og det­te kan på­vir­ke cel­ler­ne på for­skel­li­ge må­der.

5 Fri som fug­len

Grun­den til, at ra­di­ka­ler­ne of­te be­teg­nes som »frie«, er, at de re­ak­ti­ve mo­le­ky­ler svæ­ver frit om­kring, indtil de fin­der et an­det mo­le­ky­le, som de kan ud­veks­le elek­tro­ner med. Det er først der, de be­gyn­der at gø­re ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.