Kæmp el­ler flygt ...!

Læs om hjer­nens over­le­vel­ses­me­ka­nis­me!

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

San­se­ind­tryk bli­ver nor­malt sendt fra krop­pen til en struk­tur af hjer­nen, som hed­der tha­lamus. Her­fra bli­ver sig­na­ler­ne sendt til hip­po­cam­pus for vi­de­re ana­ly­se – for at sæt­te ind­tryk­ket i en stør­re sam­men­hæng og tol­ke det på en for­stå­e­lig må­de. Den­ne ana­ly­se går til amyg­da­la, som even­tu­elt igang­sæt­ter en re­le­vant emo­tio­nel re­ak­tion.

Når hjer­nen mod­ta­ger sig­na­ler, der in­di­ke­rer, at der er fa­re på fær­de, fun­ge­rer ana­ly­sen på en an­den må­de. Pro­ces­sen be­skre­vet oven­for går fort­sat sin gang, men en sådan grun­dig ana­ly­se ta­ger far­ligt lang tid. Det ta­ger må­ske et brøk­del af et se­kund at tol­ke, hvad der egent­lig fo­re­går, men nog­le gan­ge har vi ik­ke et brøk­del af et se­kund. For at krop­pen skal kun­ne re­a­ge­re lyn­hur­tigt på fa­rer, sen­der tha­lamus rå­sig­na­ler di­rek­te til amyg­da­la via en smut­vej.

Umid­del­bart ef­ter at amyg­da­la mod­ta­ger sig­na­let, sen­der den be­sked til hypo­fy­sen. Hypo­fy­sen er den del af hjer­nen, der ak­ti­ve­rer en del af hor­mon­sy­ste­met. Det slip­per en co­ck­tail af om­kring 30 for­skel­l­li­ge hor­moner ud i blo­dom­lø­bet. Et hor­mon er sær­ligt vig­tigt: adre­na­lin, som igang­sæt­ter en lang ræk­ke fy­si­o­lo­gi­ske re­ak­tio­ner rundt om i krop­pen. I lun­ger­ne gør adre­na­lin, at den glat­te musku­la­tur bli­ver af­slap­pet, så luft­ve­je­ne ud­vi­des, og me­re oxy­gen bli­ver frag­tet til blo­det. Det sti­mu­le­rer og­så cel­ler i hjer­tet, så pul­sen sti­ger, og stram­mer mus­k­ler i øj­ne­ne, så pupil­ler­ne bli­ver ud­vi­det. Det er de fy­si­ske æn­drin­ger, som dis­se hor­moner sæt­ter i gang, der er kendt som »kæmp-flygt«-re­spon­sen. Og den­ne in­stink­ti­ve re­ak­tion gør dig klar til en­ten at slås for li­vet el­ler stik­ke af.

Me­get få af os op­le­ver far­li­ge si­tu­a­tio­ner dag­ligt, så re­spon­sen er of­te falsk alarm. Det øje­bliks pa­nik, du fø­ler ef­ter et højt brag, skyl­des alt­så, at ner­ve­sig­na­ler­ne når amyg­da­la, in­den de er ble­vet ana­ly­se­ret på et hø­je­re ni­veau i hjer­nen. »Kæmp-flygt«-re­spon­sen sæt­tes au­to­ma­tisk i gang in­den si­tu­a­tio­nen er ble­vet eva­lu­e­ret, for at væ­re på den sik­re si­de. Når amyg­da­la mod­ta­ger yder­li­ge­re in­for­ma­tion og kon­klu­de­rer, at du al­li­ge­vel ik­ke er i fa­re, gi­ver den be­sked til tha­lamus om, at kamp-flugt-re­spon­sen kan stop­pes – og krop­pen går til­ba­ge til nor­mal funk­tion. Nog­le af os bru­ger gan­ske lang tid på at til­ba­ge­stil­le krop­pen – det kan va­re nog­le ti­mer, i vær­ste fald fle­re da­ge.

»Kæmp el­ler flygt«-fæ­no­me­net er for­ment­ligt et urin­stinkt fra den­gang, men­ne­sket slo­ges med vil­de dyr og bar­ske fjen­der. Hvis fa­ren er re­el, kan det­te in­stinkt i dag red­de dit liv!

Flyskræk er re­la­tivt al­min­de­ligt og skyl­des sand­syn­lig­vis vo­res na­tur­li­ge frygt for sto­re høj­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.